X

อดีตมนุษย์-เ-งิ-น-เดือน บอกลางานประจำ สู่เจ้าของอาณาจักร

อดีตมนุษย์-เ-งิ-น-เดือน บอกลางานประจำ เลือกเส้นทางใหม่ ต่อยอดความฝัน ผันตัวมาเป็น “เกษตรกรยุคใหม่” ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล อดีตประธาน Young Smart Farmer จังหวัดราชบุรี ผู้ก่อตั้ง-บ-ริ-ษั-ท อะโรแมติก ฟาร์ม จำกัด หรือ “Aromatic Farm” เล่าถึงความเป็นมาของ-ธุ-ร-กิ-จ ว่า ตนมีความมุ่งมั่นที่ตั้งใจไว้ว่า หากอายุถึง 40 ปีเมื่อไหร่ จะต้องเป็นเจ้าของกิจการตัวเองให้ได้ จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำด้าน-ธุ-ร-กิ-จ-สายการบิน ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว

โดยเลือกปลูกมะพร้าวน้ำหอม ด้วยความหลงใหลและชื่นชอบมาตั้งแต่วัยเด็ก เรียกว่าเป็นพวก “Coconut Lover” ก็ว่าได้ ตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังใช้เวลากว่า 6 เดือน โดยมีพื้นฐานความชอบในการเกษตรเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดเป็นธุรกิจ แบรนด์ “Aromatic Farm” ที่แปลว่า ดินแดนที่ปลูกผลผลิตทางการเกษตรที่มีกลิ่นหอมจากธรรมชาติ

“Aromatic Farm” ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมบนพื้นที่เกือบ 10 ไร่ ในตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ถือเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ว่า ผลิตมะพร้าวน้ำหอมได้คุณภาพ กลิ่นหอม หวาน กลิ่นคล้ายใบเตย

โดย Aromatic Farm ทำการเกษตรในรูปแบบอินทรีย์ 100% ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น หันมาเน้นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ สนับสนุนให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลู-ก-ค้าได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้การดำเนิน-ธุ-ร-กิ-จ-และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อม ๆ กัน อย่างยั่งยืน

ด้านการบริหารคุณนวลลออเอ่ยถึงความโชคดีที่มีประสบการณ์การทำงานประจำมากว่า 20 ปี จึงนำจุดแข็งนี้มาใช้ในการบริหารจัดการสวนได้อย่างกลมกลืน มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน อาทิ ฝ่ายฟาร์ม ฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนา-ธุ-ร-กิ-จ-และแพ็กกิ้ง ฝ่ายบัญชีและต้นทุน ฝ่ายวางแผนและบริหารงานทั่วไป เป็นต้น ทำให้การทำงานเป็นระบบ จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายต่อการติดตามหรือตรวจสอบย้อนหลัง ลดความ-เ-สี่-ย-ง-ในการสต๊อกสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต-ขนส่ง

นอกจากนี้ คุณนวลลออ ยังเล่าถึงที่มาของการยกระดับกระบวนการทำงานอีกว่า ด้วยความใส่ใจในสิ่งที่รัก เกิดความคิดอยากรู้จักต้นมะพร้าวทุกต้นในสวนตนเองอย่างจริงจัง ช่วงแรก ๆ จึงใช้วิธีเดินสังเกตการเปลี่ยนแปลง จดบันทึกทุกอย่างเป็นเล่ม ๆ จนมีช่วงที่นักศึกษาฝึกงานเข้ามาดูงานที่สวน

“น้องๆ น่ารักมาก เสนอให้ทดลองใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดกระบวนการทำงาน ผ่านระบบสแกน QR Code ที่ต้นไม้ โปรแกรม Google Sheet ซึ่งกลายเป็นนวัตกรรมที่ใช้บอกการบันทึกต้นมะพร้าวทุกต้นในสวน การทำงานมีมาตรฐาน ง่ายต่อการตรวจสอบ ติดตามและควบคุมคุณภาพผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม” คุณนวลลออ เล่า

ต่อมาเมื่อปี 2563 Aromatic Farm ถูกบททดสอบจากวิกฤตเศรษฐกิจ-พิ-ษ-CD-19 ร-ะ-บ-า-ด คุณนวลลออ เล่าว่า ต้องยอมรับถึงผลกระทบที่-ห-ลี-ก-เ-ลี่-ย-ง-ไม่ได้ ยอดการสั่งซื้อลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะกลุ่ม-ลู-ก-ค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มร้านอาหาร รีสอร์ต ในกรุงเทพฯ และตามแหล่งชุมชนท่องเที่ยว เมื่อเกิด-วิ-ก-ฤ-ต เกิดการล็อกดาวน์ ปิดประเทศ การท่องเที่ยวหยุดชะงัก

“ตอนนั้นบอกตนเองต้องอยู่นิ่ง ๆ เพื่อตั้งหลัก โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาน้อมนำปฏิบัติด้วยการนำสติ ความรู้ และคุณธรรมมาเป็นสิ่งนำทางให้ผ่านพ้นมาได้

จากค้า-ข-า-ย-แบบ Business-to-Business (B2B) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทันที พุ่งไปยังกลุ่ม-ลู-ก-ค้าออนไลน์ นำสินค้าขายบนแพลตฟอร์ม จึงกระจายสินค้าได้รวดเร็ว ส่งผลดีต่อยอด-ข-า-ย-และ-ร-า-ย-ไ-ด้-ให้ค่อย ๆ กลับคืนมาเหมือนเดิม”

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Aromatic Farm ทำการตลาดควบคู่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สามารถตอบทุกความต้องการของกลุ่ม-ลู-ก-ค้า โดยวางจำหน่ายที่ Tops Supermarket ร้านอาหารตามแหล่งชุมชนท่องเที่ยว และช่องทาง Line Official Account คลิก และ www.aromaticfarm.com

โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 1. มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ผลควั่นสด 2. น้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทาน ทั้งแบบบรรจุขวด และแบบถุงลิตรรูปแบบ Frozen 3. เนื้อมะพร้าวน้ำหอม รูบปแบบ Frozen และ 4. วุ้นมะพร้าวน้ำหอม

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ต้องมีคู่คิดที่ดีคอยเคียงข้าง Aromatic Farm ได้รับการสนับสนุนและคำปรึกษาจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ที่เป็นมากกว่าสถาบันการ-เ-งิ-น

แต่เป็นธนาคาร เพื่อเอสเอ็มอีอย่างแท้จริง ด้วยบริการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่ง-เ-งิ-น-ทุน นำมายกระดับ พัฒนา-ธุ-ร-กิ-จ-ทำตามความฝันได้สำเร็จแล้ว ยามที่เราได้รับผลกระทบก็ให้ความช่วยเหลือพาเข้าสู่มาตรการพักชำระ-ห-นี้-เ-งิ-น-ต้น ช่วยประคับประคอง-ธุ-ร-กิ-จ ก้าวผ่านสถานการณ์-ย-า-ก-ลำ-บ-า-ก-มาได้ด้วยดี

ที่สำคัญ SME D Bank ยังเป็นแรง-ผ-ลั-ก-ดั-น จน Aromatic Farm ได้รับรางวัล “ธุ-ร-กิ-จ BCG แห่งปี 2021” จาก Thailand Top SME Awards 2021 เนื่องจากเป็นต้นแบบของเอสเอ็มอีไทยในการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของ BCG (Bio Circular Green economy) อย่างครบวงจร

กล่าวคือ เป็น-ธุ-ร-กิ-จ-ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีช่วย มีการนำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสมบูรณ์

แผน-ธุ-ร-กิ-จ-ในอนาคตของ Aromatic Farm นอกจากเรื่องผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ตั้งเป้าหมายที่จะเรียนรู้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ให้ตอบโจทยได้มากที่สุด ลู-ก-ค้าได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ถึงรุ่น-ลู-ก-หลาน

รวมถึงการเพิ่มช่องทางขายรูปแบบออนไลน์รองรับกำลังซื้อที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal ในด้านการบริการ (Service) Aromatic Farm ยังได้ก่อตั้ง Aromatic Farm Academy เพื่อเป็น Business Unit ที่ให้บริการเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ ไว้คอยติดตามกัน

ที่มา : sentangsedtee

About ดาวพระศุกร์

View all posts by ดาวพระศุกร์ →