บังแจ็คราชาไฮเดอร์

บังแจ็คราชาไฮเดอร์

เรียกได้ว่าปล่อยเบา ะแ สกันมาอย่างรัว ๆ ในค ดีของดาราสาว แตงโม นิดา

เสี ยชี วิ ตจากการต กเ รือส ปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยา โดยที่ในค ดีนี้ก็ไม่ได้จบง่าย ๆ เมื่อล่ าสุด บังแ จ็ค หรือแจ็ค ราชาไฮเดอร์

ออกมาเผ ยแ ชทที่อ้ างว่าได้พูดคุยกับกระติก หลังการเ สี ยชี วิ ตของดาราสาว จึง ได้มีคนตามหาว่า ประวัติ บังแจ็ค ราชา ไฮเดอร์ คือใคร ?

กันอย่างมากมาย เราขอพาไปย้ อนรอ ยบังแจ็ค หรืออีกฉ าย าหนึ่ว่า แจ็ค ราชา ไฮเดอร์ ชายผู้ที่เป็นอดี ตหนึ่งในสมาชิกแ ก๊งค์รถ ซิ่ งของ

“เบนซ์ เรซซิ่ง” ที่เคยออกมาแ ฉถึงพฤติ กร รมต่าง ๆ ของสมาชิกภายในแก๊ งค์ รวมถึงมีการกล่าวอ้างว่า มีส่วนเชื่อมโยง

และพัวพันเกี่ยวข้องกับเ ครือข่ ายหนึ่งของไซ ซะ นะ วงการนั กค้ าย าข้ ามชา ติที่ใ ห ญ่ที่สุดที่มีการจั บได้ใน ประ เทศไทย

บังแจ็ค ราชา ไฮเดอร์ กับวีรกรรมสุดแสบที่โชกโชน ครั้งหนึ่ง แจ็ค ราชา ไฮเดอร์ เคยเป็นผู้มีปร ะวั ติโช กโช น ทั้งถูกโ ซเชีย ลจับ ผิ ดเรื่อ งการหลอ กล งต้ มตุ๋ น

ซื้อของกับบังโ อนเงิ นไปแล้วไม่ส่ งของต้องส งสั ยว่ากุเรื่องแ จกเ งิน 1 ล้ าน รถ 1 คัน ไม่ระบุไม่ได้ว่าแจกที่ไหน อ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโต

อีกทั้งข่าวใหญ่สุด ๆ กับการเข้าไป พัวพั นกับค ดี ใ หญ่เครือข่ าย ค้ า ย าเ สพติ ด ฟ อกเงิ น ไ ซ ชน ะ มีการขู่ ฆ่ า เบน ช์ เรสซิ่ง, บุ๋ม ปนัดดา และ แพท ณปภา

รวมไปถึงตำ ร วจ เจ้าหน้าที่ตร วจคนเข้าเมือง โดยได้มีการมีการอั ดค ลิปโชว์ ปื น AK-47 เป็นการข่ ม ขู

จากการตรวจสอบพบว่า บังแจ็ค เคยถูกจั บกุ มที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2559

ในข้อหาเข้าเมือ งผิ ดก ฎห มาย และถู กผลั กดั นออกไป อาจเป็นเ หตุผ ลที่ทำให้บังแจ็คมีความโก รธแค้ นกับตำรว จไท ย

ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไทย หรือต่างประเทศซึ่งหากอยู่ที่ประเทศไท ยอาจต้องมีการแจ้งความดำเนิ นค ดี

ในปี 2562 บังแจ็ค ได้มีการขู่แ ฉค ลิป น้องเนย อดีตแฟนสาวของ เก่ง ลายพราง โดยน้องเนย ได้เข้าแจ้ งค วาม บังแจ็ค ว่าหล อกขา ยของออนไลน์

โดยห ลอกว่าจะให้ข ายของออนไ ลน์ ซึ่งทางด้านแจ๊คก็ออกมาทวงเ งิน 2 ล้า นบา ท ที่น้องเนยติดไว้ หากไม่คื นจะป ล่อยค ลิปฉาว

และคลิปที่น้องเนยมีส่วนเกี่ยวข้องกับย าเส พติ ดกว่า 450 คลิ ป ซึ่งในเรื่องนี้เองก็ยังมีการตั้งข้ อส งสั ยใน พฤ ติกรร มการตัด ต่อส ลิป โอน เ งินอีกด้วย

และในล่าสุดนี้กับค ดีของสาวแตงโม นิดา ที่เสี ยชี วิตจากการตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา หลังจากที่เป็น ข่าวกัน ยกใ หญ่กว่าเกือบ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา

บังแจ็ค ราชา ไฮเดอร์ ก็ได้ออกมาเปิดเผยแช ทที่อ้างว่าได้ทักผู้จัดการของดาราสาวอย่าง กระติก พร้อมเผยประโยคป ริศนาจากแชทว่า

“หนูพลาดเอง ที่รับงานแบบนั้น” ทำให้หลาย ๆ คนตั้งข้อสง สั ยกันอีกครั้งเกี่ยวกับ บังแจ็ค ว่าแชทนี้เป็นของจริงหรือไม่ ?

แล้วถ้าเป็นของจริง งานที่กระติกรับให้สาวแตงโมคืองานอะไรกัน ? – ย้ำ ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าแชทกดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่