น้ำพริกรุ่งเจริญน้ำพริกไซส์จิ๋ว

น้ำพริกรุ่งเจริญน้ำพริกไซส์จิ๋ว

เคล็ดลับความสำเร็จ “น้ำพริกรุ่งเจริญ” น้ำพริกไซส์มิ นิ จากความพ ยา ยา มต่อยอดธุ รกิ จ ครอบครัว เปลี่ยนแพ็กเกจตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ทำยอ ดขา ยเกินร้ อยล้ านต่อปี

ธุ ร กิ จมู ลค่าร้อ ยล้ านต่อปี คุณเอส ธนาวัฒน์ โพธิ์เผื่อนน้ อย เจ้าของน้ำพริกรุ่ งเจริญ เล่าจุดเริ่มต้ นของธุ รกิ จว่า คุณพ่อกับคุณแม่ข ายน้ำพริกที่นครปฐม

แล้วย้ายมาที่สมุทรปราการ เ ช่าแผ งขา ยที่ตล าดสำโรง ชื่อร้านน้ำพริ กรุ่งเจริญ ในตอนนั้นยังไม่มียี่ห้อหรือโลโก้อะไร เป็นน้ำพริกแบบตักใส่ถุงชั่งกิโลข ายผมโตมากับแผงน้ำพริก

แม่จะข ายน้ำพริ กไปด้วยเลี้ยงผมไปด้วย ตอนที่เปิดแผงขา ยของก็ขา ยดีขึ้นเรื่อยๆ จากอยู่ห้องเช่ าเล็กๆ ก็ย้ายไปอยู่บ้านเ ช่า จนมีรถ มีบ้านเป็นของตัวเอง

เวลามีงานแสดงสินค้าก็จะไปออกงานด้วย ข ายมานานหลายสิบปีก็ยังไม่มีแพ็กเกจจิ้ง ไม่มีโลโก้เหมือนเดิม

จนกระทั่งคุณพ่ออายุมากขึ้นก็ได้ไปทำอพาร์ตเม นต์ให้เ ช่า ท่านก็มาบอกว่าจะเลิกทำน้ำพริกแล้วนะ แต่น้ำพริกสู ตรของคุณพ่ออร่อย มีลูกค้าเขียนจดหมายมาชม

หากจะเลิ กทำก็รู้สึกเสี ยด าย ประกอ บกับเพิ่งเรียนจบการตลา ดมาพอดี เลยอยากลองทำ ส่วนแผงน้ำพ ริกในตลาดพี่ส าวก็รับไป

ซึ่งผมก็ผลิตน้ำพริกส่งให้ลู กค้ าเดิมของพ่อและแ ผงของพี่สาวผมโตมากับแผ งน้ำพริก แม่จะข ายน้ำพริกไปด้วยเลี้ย งผมไปด้วย ตอนที่เปิดแ ผงข ายของก็ขา ยดีขึ้นเรื่อยๆ

จากอยู่ห้องเช่ าเล็กๆ ก็ย้ายไปอยู่บ้านเช่ า จน มีร ถ มีบ้านเป็นของตัวเอง เวลามีงานแสดงสินค้ าก็จะไปออกงานด้วย ข ายมานานหลา ยสิบปีก็ยังไม่มีแพ็กเกจจิ้ง

ไม่มีโลโก้เหมือนเดิมจนกระทั่งคุณพ่ออายุมากขึ้นก็ได้ไปทำอพาร์ตเมนต์ให้เช่ า ท่านก็มาบอกว่าจะเลิกทำน้ำพริกแล้วนะ แต่น้ำพริกสูตรของคุณพ่ออร่อย

มีลู กค้ าเขียนจดหมายมาชม หากจะเลิกทำก็รู้สึกเ สียดาย ประกอบกับเพิ่งเรียนจบกา รต ลาดมาพอดี เลยอยากลองทำ ส่วนแผงน้ำพริกในตลาดพี่สาวก็รับไป

ซึ่งผมก็ผลิตน้ำพริกส่งให้ลูกค้าเดิมของพ่อและแผงของพี่สาวหลังจากนั้นเราก็กลับมาคิดว่า ถ้าเราใช้แพ็กเก จจิ้งเหมือนเจ้าอื่นๆ คงทำตลาดย าก

เลยเปลี่ยนแพ็ กเ กจให้ทันสมัยขึ้น จนปิ๊งไอเดียว่าเราน่าจะทำน้ำพริกเป็นถ้วยฉีกทานในมื้อเดียว และได้ไปกินน้ำจิ้มเจ้าดังที่เป็นถ้วยเล็กๆ

พกพ าสะดวก ราคาไม่แ พง จากนั้นก็พย าย ามหาโรงงานผลิ ตถ้วย ขั้นต่ำ 2 แส นชิ้น 7-8 หมื่ นบ าท หลังจากได้ถ้วยมาแล้วก็ต้องหาเครื่องซีลปิดปากถ้วย

กว่าจะได้เครื่องมือครบค่อนข้างใช้เวลานานเป็นปีหลังจากเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งก็รู้สึกมั่นใจมาก ร้านที่ปฏิเสธไม่รับวางหน้าร้าน ตอนนี้ไปที่ไหนร้านก็อยากให้วาง

ทั้งเส้นเหนือ อีสาน ใต้ แต่กลับผิดคาด ขา ยไม่ได้เลย ทางร้านก็บอกว่ามีคนหยิบเยอะ แต่ไม่ซื้ อกันเลย จนสินค้าหมดอายุต้องเก็บกลับมาทิ้งเป็นคันรถกระบะ

กลับมานั่งคิดว่าทำไมข ายไม่ได้ คิดว่าไม่ไปต่างจังหวัดแล้ว แต่ไม่คิดล้มเลิกหลังจากนั้นได้ไปวางข ายในห้างจัสโก้ (ปัจจุบันเป็น แม็กซ์แวลู)

เราก็ไปแอบเก็บข้อมูลว่ามีใครซื้ อของเราบ้าง ปรากฏว่าข ายห มดเกลี้ยง ก็คิดได้ว่าสินค้าของเราเหมาะกับคนเมือง ประกอบกับมีสื่อเอาไปทำข่าว

คนก็รู้จักมากขึ้น ต่อมามีทีมจัดซื้ อของ 7-11 ติดต่อเข้ามา พาเราเข้าโครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ จากเดิมย อดข ยหลักแ สน

พอเข้า 7-11 ย อดกระโดดเป็น 10 ล้า นบ าท ซึ่งตอนนั้นเป็นวิกฤติน้ำท่วมปี 2554 แต่เราไม่ได้รับผ ลกร ะท บเลย ขา ยดี ได้ขยายโรงงานใหญ่ขึ้น.