แค่จับทะเลดองใส่แก้วแจ้งเกิดยอดขๅยเพิ่มหลายเท่าตัว

แค่จับทะเลดองใส่แก้วแจ้งเกิดยอดขๅยเพิ่มหลายเท่าตัว

อาหารทะเลดอง เมนูยอดนิยมที่สร้างอาชีพให้กับเอสเอ็มอีไทย จนกลายเป็นเ ศร ษฐีกันมาแล้วหลายต่อหลายราย

และวันนี้ พามารู้จักกับ ร้านอาหารทะเลดอง ที่สามารถสร้างรายได้เดือ นละหลักล้า นบ า ท กับยอดข า ยต่อวัน 30,000 – 40,000 บ า ท

โดยพลิกฟื้นยอดข ายเพียงแค่ข้ามคืน กับไอเดีย การเปลี่ยนจากทะเลดองที่ใส่ในถุง ในกล่องมาใส่ลงในแก้วเครื่องดื่มพลิกความคิดนิดเดียว เส้นทางธุ รกิ จเปลี่ยน

สำหรับการนำแก้วเครื่องดื่ม มาใส่อาหารตรงนี้ ถ้าจะมองว่าธรรมดา มันก็ธรรมดา แต่เราจะได้เห็นความสำเร็จของเหล่า พ่อค้ า แม่ค้ า มือใหม่

จากการนำแก้วเครื่องดื่มมาใส่อาหารกันแล้ว หลายต่อหลายครั้ง เช่น ร้านบะหมี่ ที่ข า ยออนไลน์ นำบะหมี่มาใส่ในแก้ว ก่อนกินลูกค้าก็จะเขย่าก่อน

ทำให้บะหมี่แห้ง และเครื่องปรุงเข้ากันได้ดี ข า ยดิบ ข า ยดี ขนาดต้องสั่งล่วงหน้ากันเลยแต่วันนี้ พามารู้จัก กับร้านปูดอง ปองดู

ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนนำแก้วเครื่องดื่มมาใส่ทะเลดอง และจากยอ ดข า ยวันละไม่ถึงพั นบ าท วันนี้ พลิกชีวิต มีรา ยได้เดือนละหลักล้ า นบ าท

“ นายปัญจพล อณุพินิช” เจ้าของร้านปูดอง ปองดู เล่าว่า ตนเองเปิดร้านปูดอง ปองดู มาได้ 2 ปี เดิมทำอ าชี พส่งอาหารทะเลสดที่ตลาดบางใหญ่

ซึ่งได้กำไรไม่มากก็เลยลองเปลี่ยนนำอาหารทะเลที่เราส่งมาดองข า ย ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นกร ะแ สอาหารทะเลสดดองมาแรงมาก

เราได้เห็นคนอื่นๆ ทำก่อน และข า ยดี กำไ รก็ดี ในเมื่อเราสามารถหาวั ตถุ ดิบต้ นทุ นได้ในราคาส่งทำไมเราไม่ลองทำข า ยดู ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราหันมาทำทะเลดอง

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยเหตุนี้เอง เราก็เลยกลับมาคิดว่าจะเปลี่ยนจากใส่ถุง เป็นอะไรดี สุดท้าย เราก็มาเจอว่าแก้วหรือถ้วยร้านเครื่องดื่ม

พอนำมาใส่แล้ว สะดวก ลู กค้ าซื้ อกลับก็ง่าย เวลาคนข ายก็ง่ าย เพราะเราก็จะตักใส่แก้วไว้ ข ายแก้วละ 100 บา ท ลู กค้าไม่ต้องมาคอยสั่ง

ว่าต้องการอะไรเท่าไหร่ พอมาถึงก็หยิบนำกลับไปได้เลย แต่ในส่วนของการตักหน้าร้าน ก็ยังคงมีอยู่ ลู กค้ าบางรา ยต้องการที่จะได้เลือก หรือ

ต้องการแบบไหนทางร้านก็จะยังคงจัดให้ตามความต้องการของลู กค้ าหลังจากได้ปรับนำทะเลดองของเขามาใส่ในถ้วยแก้วเครื่องดื่ม

ยอดข า ยเพิ่มขึ้นทันทีภายในหนึ่งสัปดาห์ มียอดข า ยต่อวันไม่ต่ำกว่า 30,000-40,000 บ า ท หรือ ประมาณวันละ 300-400 แก้ว อันนี้

ยังไม่รวมที่ใส่กล่อง เพราะถ้าลูกค้าที่ต้องการใส่กล่องทางร้านก็จะใส่กล่องให้ โดยตักให้ใหม่ เดือนหนึ่ง 30 วัน

รา ยได้อยู่ที่ประมาณ1 ล้ า นกว่าบ า ท กำไรของการข ายอาหารสดทะเลดอง ของเราอยู่ที่ประมาณ 30-40%

ขึ้นอยู่กับต้ นทุ นวัตถุดิบของสด ซึ่งจะมีขึ้นมีลงตามสถ าน ก ารณ์