Danielle lei

“Danielle lei”  สร้างรายได้คุกกี้เงินแสน

เรื่องราวของนักเรียนเนตรนารีวัย 15 ปี “Danielle Lei” จากแคลิฟอร์เนีย คนนี้ เธอจะต้องขายคุกกี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งเธอเลือกที่จะตั้งร้านอยู่บริเวณร้านขายกั ญชาในซานฟรานซิสโก เพราะได้รับความสนใจจากลู กค้าเป็นจำนวนมาก

ด้วยกั ญชาเป็นตัวกระตุ้นความอยากอาหาร หรือของหวาน จนสามารถขายคุกกี้

ได้ถึง 117 กล่อง ได้ภายใน 2 ชั่วโมง เป็นเงินกว่า 737 เหรียญฯ (ประมาณ 24,500 บ)

ทั้งนี้ แม้ว่ากั ญชา เป็นย าเส พติ ด แต่ในทางการแพทย์เสพกั ญชาปริมาณน้อยๆ

ถือว่าช่ วยเจริญอาหาร สหรัฐอเมริกาบางรัฐก็เลยอนุญาตให้ใช้ได้ถูกก ฎหม าย

หนึ่งในร้านค้ากั ญชาถูกก ฎห มายชื่อร้าน “Green Cross” ที่สาวน้อย

Danielle Lei ไปขายคุกกี้ด้านหน้านั้นเอง และสาเหตุที่สาวน้อย Danielle Lei

ต้องไปขายคุกกี้ ก็เพราะเป็นธรรมเนียมของเด็กฝรั่ง ที่เนตรนารี หรือลู กเสือหญิงของโรงเรียน

ต้องช่ วยกัันทำกิจกรรมระดมทุน หาเงินใช้ในกิจกรรมเนตรนารีด้วยวิธีต่างๆ เช่น ขายสินค้าสิ่ง

ของเล็กๆน้อยๆ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อยู่ในความดู แ ลของครูหรือผู้ปกครองด้วยนะคะ และต้อง

ได้รับอนุญ าตตั้งร้านขายบริเวณหน้าร้านขายกั ญชาอีกด้วย นอกจากนี้การทานคุกกี้ ก็ไม่ได้ส่งผลเสี ย

ต่อร่างกาย แถมยังช่ว ยเห ลือเด็กๆ ในการระดมทุนได้ด้วยจ้า น้องเก่งมากเลยอะ คิดได้ไง

อ้างอิง mthai