X

“Somalia Knight” สร้างจุดเด่น จนมีเอกลักษณ์

“Somalia Knight”

วันนี้จะพามารู้จักกับนางแบบคนนึงนะคะ ตอนเด็กๆ Somalia มักถูกเพื่อนรั งแ กเสมอเพราะเธอมีหูกางขนาดใหญ่ แต่พอโตขึ้นเธอถึงตระหนักว่าหูใหญ่ของเธอไม่ใช่เรื่องที่น่าอั บอ า ย แต่เป็นข้อดีที่ช่ว ยให้เธอได้เป็นนางแบบ

และประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่สำคัญเธอยังเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจเด็กๆ ให้เห็นถึงเอกลักษณ์

ความสวยงามของแต่ละคนด้วย โดยเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อฉันเริ่มเป็นนางแบบ ฉันถูกป ฏิเส ธจากทุกหน่ วยง านในนิวยอร์ค

เพราะฉันไม่ใช่สาวตัดคุกกี้ แถมยังหูใหญ่ด้วย แทนที่จะยอมแ พ้ ฉันตัดสินใจที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด

การเป็นนางแบบทำให้ฉันสามารถประสบความสำเร็จได้มากมาย ฉันเป็นนักเคลื่อนไหวที่น่าภาคภูมิใจ ฉันพูดกับเด็กและวัยรุ่นเกี่ยวกับ

การก ลั่นแก ล้ง การปร ะท้ วงเพื่อคนผิ วสี สิ ทธิส ตรี และ LBGTQ+ (คือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพ ศ ซึ่งย่อมา

จาก ” Le sbi an” ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน, “Gay” ผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน, “B ise xual” คนที่ชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิง,

“Transgender” คนข้ามเพ ศ และ “Queer” เปิดกว้างไม่ระบุ ส่วนคนที่ชอบตรงกับเพ ศที่ตัวเองเกิดคือคำว่า “Straight” )

สิ ทธิและก ฎห ม ายการเข้าเมือง ความสำเร็จของเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอรู้จริง ๆ ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่เมื่อเธอแกะสลักเส้นทาง

สำหรับตัวเองเมื่อเธอยังคงถูกบั งคั บให้เข้าโฮมรูม เธออธิบายถึงความเชื่อมั่นที่ทำให้เธอสามารถดำเนิ นต่อไปเมื่อถู ก ปฏิเ สธ

“ฉันรู้สึกเหมือนพระเจ้าใส่สิ่งนี้ไว้ในหัวของฉัน และฉันรู้ว่าฉันใส่มันไว้ในหัว แล้วมันก็มีไว้สำหรับฉันที่จะทำ”

เธอต้องการอุทิศเวลาและทรัพยากรของเธอในการต่ อต้ านการรั งแ กในอนาคต เพราะเธอรู้ดีว่าการ

กลั่ นแกล้ งที่ส่งผ ลกร ะท บในทางเสี ยหา ยอาจมีได้ “ฉันถูกรังแกมาเป็นเวลานานโดยคิดว่าฉันแค่มองดูสิ่งนี้ที่น่ากลั วอย่างยิ่ง

และชีวิตส่วนใหญ่ของฉันตอนนี้ที่ต้องถูกจอ งจำเพราะหน้าตาและหูของฉัน มันไม่ได้ลบล้างมันเลย” เธอกล่าว เธอยังต้องการมี

ส่วนร่วมในการสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับช่างภาพที่เป็นผู้หญิง “ฉันคิดว่าในช่วงชีวิตของฉัน ฉันอาจจะยิงได้แค่สามคนในชีวิตเท่านั้น”

เธอกล่าวดูดีๆนางเป็นคนสวย มีเสน่ห์มากเลยนะคะ แอดชอบเหมือนกัน

อ้างอิง mthai wespeakmodels