X

“เคร้อยล สน” กับวีรกรรม “เทงูเพื่อกอบกู้โลก”

“เคร้อยล” กับวีรกรรม “เทงูเพื่อกอบกู้โลก”

ก่ อวี รกร รมอีกแล้วสำหรับ “นายคเณศพิศณุเทพ จักรภพมหาเดชา” หรือ “เค 100ล” นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่วานนี้ ( 13 ก.พ.65) ได้คุ้ มคลั่ งก่ อเห ตุเอาสีรา ดตัวเองที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านปทุมวัน และ ไปยืนตะโกนโวยวายสนามบินสุวรรณภูมิ สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนทั่วไปอีกครั้ง

โดยก่อนหน้านี้ “เค 100ล้” ได้เคยคลุ้ มค ลั่งทำร้ ายตัวเอง และปล่ อยงูบนถนน บริเวณถนนราชดำริ ฝั่งหน้าห้าง

สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 1 ก.พ.65 โดยต ำรว จได้แจ้ งข้ อห า ทิ้ งข ยะลงบนทางสาธารณะ , พกพาอาวุ ธ

มี ดไปเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเห ตุอั นค วร และ จอดร ถกี ดขว างการจราจ ร ส่วนการก่ อเห ตุ

ครั้ งนี้ก็คาดว่า น่าจะมีการแจ้ งข้ อห าในลักษณะเดียวกัน และอยู่ระหว่างตร วจสอ บว่า งูเห่าเป็นสัตว์คุ้ มคร องหรือไม่

หากเป็นเข้าข่ ายคว ามผิ ด ก็แจ้ งข้ อกล่ าวห าเพิ่มเติม แต่ยังไม่สามารถชี้ชั ด ถึงสาเห ตุการกร ะทำผิ ดได้ ทั้งนี้การก่ อ

เห ตุในลักษณะนิ้ไม่ใช่การก ระทำครั้ งแ รกของ “เค 100ลน” เนชั่นออนไลน์ได้ค้ นห าประวั ติของ “เค 100ลน”

พบว่า เขาคือนักธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของร้านตั ดสู ทให้โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่ง เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้ว

หลายครั้ง อาทิ กันตฐพงศ์ , ณัฐศักดิ์ญาณ, พงศ์พิษณุเทพ, กฤษณธมิเลย์ ในปี 2549 ในช่วงเกิดการรั ฐปร ะห าร

“เค ร้อยล” ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อว่า “นายกันตฐพงศ์ จักรภพมหาเดชา” เคยสร้างประเด็นให้เป็นที่ฮือฮาในสังคม โดยการขับรถยนต์

บีเอ็มซีรีส์ 7 ไปจอดอยู่บริเวณหน้าสำนั กง านเลขานุการกองทัพบก (สลก.ทบ.) พร้อมทั้งตะโกนเสียงดังว่า “ทหารทำดีมาก

เราต้องสู้จนต าย แม้ว่าจะมีเงินเยอะ แต่ก็ไม่มีความสุข ทำดีแล้ว เราต้องสู้ต่อไป” นอกจากนี้ยังพ่นสเปรย์สีแดงเขียนข้อความว่า

“ทหารผู้ยิ่งใหญ่” พร้อมทั้งโทรศัพท์สั่งอาหารมาแจกให้กับทหารที่ดูแ ลความส งบในช่วงนั้นด้วย ต่อมาในปี 2551 “เค 100ล”

ได้เข้าแจ้ งคว ามกับเจ้ าหน้ าที่ ต ำ ร วจ สภ.เมืองนนทบุรี อ้างว่าถู กมื อปื นขับรถยนต์ไ ล่ยิ ง อ้างสาเหตุว่าเพราะตนเองเป็น

พย านให้กับ คณะกรรมการตร วจสอ บการกระทำที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหา ยแ ก่รั ฐ (คตส.) ในค ดีทุ จริ ตซื้อที่ดินโครงการ

บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง แต่เมื่อ ผบก.ภ.จ.นนทบุรี ในขณะนั้นมาถึงเพื่อจะส อบปา กคำ “เค 100ล ” กลับบอกว่าไม่พร้อม

และไม่กี่วันถัดมา เจ้าตัวถู กสาวใหญ่แ จ้งคว ามในข้ อห าฉ้ อโก งโดยล่าสุด โดนมวลชนไล่ ‘เค 100 ล’ ระหว่างรอรับ ทานตะวัน

ตัวตุลานนท์ หรือ ตะวัน นักกิจกรรมอายุ 20 ปี ผู้ถูกกล่ าวหากร ะทำผิ ดตามประม วลก ฎหมา ยอ าญ า มาตรา 112 ได้รับการ

ปล่อ ยชั่ วคราวอ อกจากทัณ ฑ สถ านหญิงกลาง

อ้างอิง nationtv