“ฉันชาย สิทธิพันธุ์” ฝาแฝดโปรไฟล์ไม่ธรรมดา (คลิป)

“ฉันชาย สิทธิพันธุ์” ฝาแฝดโปรไฟล์ไม่ธรรมดา

“ฉันชาย สิทธิพันธุ์” หมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี พี่น้องฝาแฝด “ชัชชาติ” หลังจากที่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ชนะเลือ กตั้ง ผู้ ว่าฯก ทม. โลกโซเชียลก็ให้ความสนใจ “ฉันชาย สิทธิพันธุ์” ซึ่งเป็นฝาแฝดมากขึ้น โดยวันนี้เราจะพาไปเปิดประวัติ

ฉันชาย สิทธิพันธุ์ พี่ชายชัชชาติ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ มีชื่อเล่นว่า ‘ทัวร์’ เป็นพี่ชายฝาแฝดของ ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’

(ชื่อเล่น ทริป) เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ปัจจุบันอายุ 56 ปี เป็นบุตร

ของ พล.ต.อ.เสน่ห์ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้บั ญช าการต ำรว จนค รบา ล (ผบช.น.)

กับคุณแม่จิตต์จรุง สิทธิพันธุ์ (สกุลเดิม กุลละวณิชย์) ฉันชาย สิทธิพันธุ์ จบการศึกษา

ระดับมัธยมฯ จากโรงเรียนเตรี ยมอุดมศึกษา และปริญญ าต รีแพ ทยศาสตร์บัณฑิต

(เกีย รตินิยมอันดับ 2) คณะแพ ทย  ศ าส ตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะไปศึกษา

ต่อเฉพาะทางโรคปอดและทรวงอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นานถึง 4 ปี จากนั้นจึงกลับมา

เป็นอาจารย์คณะแพ ทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ฉันชาย สิทธิพันธุ์

ดำรงตำแหน่ งค ณ บดี คณะแพ ทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อ ำนว ยกา ร

โร งพย าบา ลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (วาระ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30

กันยายน พ.ศ. 2568) รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่ารา ชกา รกรุงเทพมหานคร

คนที่ 17 มีพี่น้อง 2 คน ได้แก่ รศ.ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ ชื่อเล่น หนึ่ง อดีตอาจารย์ประจำ

ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.นพ.ฉันชาย

สิทธิพันธุ์ ชื่อเล่น ทัวร์ พี่ชายฝาแฝด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพ ทยศา สตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการโร งพ ยาบ าลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โห เก่งทั้งบ้านจริงๆตระกูลนี้ แอดดีใจด้วยนะคะที่ได้ผู้ว่าเป็น ชัชชาติ นะคะ

คลิป

อ้างอิง trueid