“พระบิดา” เจ้าลัทธิประหล าด บิดาของทุกศา สนา (คลิป)

“พระบิดา” เจ้าลัทธิประหล าด บิดาของทุกศาส นา

กลายเป็นกระแ ส อวส ารอาหารทุกมื้อ! “พระบิดา” เจ้าของลัทธิประ หล าด ให้ลู กศิษย์กิน “ปั สส าวะ-อุ จจ าระ-เส มห ะ-ขี ้ไค ล” เชื่อว่ากินแล้วได้ขึ้นสวรรค์ จนชาวบ้านต้องร้องเรีย นใ ห้ “หมอปลา” มาช่ว ย หลังแม่ ถูกชวนไป

ปฏิบั ติธร รมกลางป่าในจังหวัดชัยภูมิ แต่ถู ก “พระบิดา” ให้เอาเส มห ะล้างหน้า กินขี ้ ไค ล

รักษ าโร ค โดยล่าสุดผู้ว่าฯชัยภูมิ นำกำลังบุ กตรว จสำนักพระบิดา พร้อมจับกุม “พระบิดา”

แล้ว รื้อสำนักเจอเพิ่มอีก 11 ศ พลู กศิษย์ จากกระแสข่าว “พระบิดา” ผู้อยู่สูงสุดของทุกศาส นา

เปิดสำนัก สร้างลัทธิป ระหล าด ทำให้ชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิ ผันตัวเป็นลู กศิษย์พระบิดาหลายคน

วันนี้เราจะจึงจะพามารู้จัก “พระบิดา” บิดาของทุกศาส นา คือใคร “พระบิดา” คือ ชายชราผมยาว

ไม่สวมเสื้อ และไม่อาบน้ำมานานหลายเดือน โดยบรรดาผู้มาปฏิบัติธรรมพากันเรียกว่า “พระบิดา”

เป็น “พระบิดาของทุกศาส นา” เป็นเจ้าสำนัก หรือเจ้าลัท ธิป ระห ลาด มีชื่อจริงว่านายทวี หนันรา

อายุ 75 ปี หรือ โจเซฟ อ้างตัวเป็นพระเม ตไตรยะ เป็นพระบิดาของทุกศาสน า มีความสามารถ

ในการรักษ าโ รคภั ยเป็นผู้สร้างโลกและยังสอนให้ลู กศิษย์ที่อาศัยในอาศร มแห่งนี้กว่า 30 ชีวิต

ปฏิบัติกิจแปล กๆ เช่น กินคราบเหงื่อไคล ขี ้ ไค ล ปั สส าวะ อุ จจ าระ น้ำ ลา ย เส ม หะและ

ก้ นบุห รี่ของพระบิดา เพราะเชื่อว่าเป็นพระโอสถ สามารถรักษ าโ รคต่างๆได้ รวมถึงโร ค นอกจากนี้

ลู กศิษย์ยังนำดินโค ลน อุ จจ าระและปั สส าวะของพระบิดาที่ได้ถ่ ายทิ้ งไว้มาพอกตัวอ้า ง

ว่าสามารถรักษ าโร คภั ยไ ข้เจ็ บได้เช่นกัน โดยไม่ต้องไปหาหมอ โอ้ย เห็นแล้วทำไมถึงไปศรั ทธา

กันนะ กินไปได้ยังไง 555 ชมคลิปด้านล่างได้เลยค่ะ

คลิป

อ้างอิง trueid