“Think Again : คิดแล้ว, คิดอีก” หนังสือที่ “ชัชชาติ” ไว้วางใจ

“Think Again : คิดแล้ว, คิดอีก” หนังสือที่ “ชัชชาติ” ไว้วางใจ

รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (เกิด 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2509) ชื่อเล่น ทริป เป็นนักการเมือง นักธุรกิจ อาจารย์ และวิศวกรชาวไทย ปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 หลังชนะการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2565

ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแห น่งรั ฐ ม นต รีช่ว ยว่าก ารและรั ฐม น ต รีว่าการ

ก ระทร วงค มนาคม ใน รั ฐบ าลยิ่ งลัก ษณ์ ชินวัตร ในการดำร ตำแหน่ ง

รั ฐม น ต รีว่าการก ระท รวงค มน าค ม เขาเป็นที่รู้จักจากข้อเสนอสร้างทาง

รถไฟความเร็วสูงภายใต้กรอบวงเงินกู้ 2.2 ลลบ แต่ถู กศ  า ลรั ฐธร รมนู ญตี

ตกไป ชัชชาติยังมีภาพลักษณ์เป็นอินเทอร์เน็ตมีมในฐ าน ะ รั ฐ มน ต รีที่แข็งแกร่ง

ที่สุดในปฐพี จากภาพหิ้ วถุงอาหารในปี พ.ศ. 2556 และทำให้เขาได้รับชื่อเสียง

มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบนสื่อสังคม ที่มีการนำภาพไปทำเป็นอินเทอร์เน็ตมีมในรูป

แบบต่าง ๆ ต่อมาเขาลาออกจากพร รคเพื่อไทย เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2565 และชนะการเลื อกตั้ งด้วยคะแนนสูงที่สุดในประ

วัติศา สต ร์ แต่ในวันนี้จะพามารู้จักหนังสิอเล่มนึงที่พัฒนาความคิดมากมาย นั่นคือ

Think Again เป็นหนังสือเกี่ยวกับ การคิดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมนุ ษย์

หากป รา ศจ าก มัน เราย่ อมไม่สามารถแ ก้ปั ญ ห า เรียนรู้สิ่งใหม่ หรือแม้แต่สร้าง

อ ารย ธร ร ม ขึ้นมา แต่ขณะเดียวกัน การคิ ดก็อาจเป็นจุดอ่ อ นของมนุษย์เราเช่นกัน

THINK AGAIN คิดแล้ว, คิดอีก เขียนโดย Adam Grant นักจิตวิทยาชื่อดัง จะพาคุณ

ท่องไปในโลกของการคิด เพื่อสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้จริง สิ่งที่คุณไม่รู้ และสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้

รวมถึงสาเหตุที่ผู้คนมากมายยังคงยึดติ ด มื ดบ อด และเดินเข้าสู่วงจรห า ยน ะ

พร้ อมทั้งเสนอแนวทางที่จะช่ วยให้เ ราหลุ ดพ้ นจากว งจ รนี้ เป็นหนังสือที่น่า

อ่านมากเลย สงสัยต้องจัดมาสักเล่มแล้วจะได้เก่งเหมือนคุณชัชชาติ

อ่างอิง wikipedia naiin