X

“Chella Man” นายแบบทรานส์ หูหนว กมีเสน่ห์เฉพาะตัวในฮอลลีวูด

“Chella Man” นายแบบทรานส์ หูหนว กมีเสน่ห์เฉพาะตัวในฮอลลีวูด

นายแบบวันนี้จะเป็น “Chella Man” ตัวผมเองรู้สึกตัวเองว่า เกิดมาผิ ดเพ ศตั้งแต่เด็ก ทำให้ เชลล่า แมน ชายข้ามเพ ศลู กครึ่งจีน-ยิว เริ่มต้นกระบวนการที่จะเปลี่ ยนแป ลงเพ ศของตัวเองจากหญิงเป็นชายตั้งแต่วัยรุ่น ตั้งแต่

การปรับฮอ ร์โ มนเ ทสโทสเทอโรน ไปจนถึงการเข้ารับฮอร์โมนครั้งสุดท้ายก่อนจะผ่ าตั ดแปล งเพ ศเต็มตัว

ในปี 2017 นอกจากจะเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของกลุ่ม LGBTQ แล้ว หนุ่มทรานส์หน้าตี๋ที่หูหน วกคนนี้ ยัง

เป็นยูทูเบอร์ “กว่าที่ผมจะเป็นผมได้อย่างในทุกวันนี้ มีอะไรหลายอย่างที่ผมต้องทำความเข้าใจ – ตอนที่ยังเด็ก

ผมยังไม่รู้ว่าจะนิยามตนเองว่าอะไร ถึงจะสามารถอธิบายสิ่งที่ตัวผมเป็นได้ จนโตขึ้นมาแล้วได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ

เกี่ยวกั บร สนิย มทา งเ พศที่หลากหลายมากขึ้น ผมจึงสามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็นทรานส์เจนเดอร์”  เชลล่าเริ่มสู ญเ สีย

การได้ยินตั้งแต่อายุ 4 ขวบ และกลายเป็นคนหูหน วกโดยสมบูรณ์ตอนอายุ 13 ปี ก่อนที่จะได้รับการผ่ าตั ด ฝั งปร ะสา ท

หูเทียม การเรียนรู้ภาษามือจึงถือเป็นเรื่องจำเป็น “ผมต้องเริ่มเรียนภาษามืออย่างหนัก ต้องใช้วิธีการหลายอย่างผสมกัน

ทั้งการอ่านปาก และการกระตุ้นปร ะสา ทด้วยคลื่นไฟฟ้า เรียนรู้คำศัพท์ผ่ านหนัง ผ่ านละครเวทีมากมาย กว่าจะสามารถใช้

ภาษามือในการสื่อสารได้แบบนี้” และนายแบบ รวมทั้งล่าสุดได้แสดงในซีรีส์ของดีซี คอมมิกส์ (เชลลาเป็นนักแสดงหูหน วก

คนแรกในจักรวาล DC เมื่อเขาอายุ 20 ปี บนซีรีส์ยอดฮิต ‘ไททันส์’ เขาได้รับบทเป็น ‘เจอริโค่’ ตัวละครที่สู ญเสี ยการ

ได้ยินและต้องใช้ภาษามือ จึงทำให้แมนสามารถเชื่อมโยงและเข้าใจความยากล ำ บ ากของตัวละครนี้ได้อย่างถ่องแท้ เขาเคย

ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Out ว่า “ในฐ า น ะที่ฉันเป็นทรานส์ หูหนว ก เป็นคนยิวที่ไม่ใช่คนขาว ฉันรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าความ

แตกต่างในตัวของฉันคือพลัง และมันก็เหมือนกับฝันเป็นจริงที่ฉันมีโอกาสได้แสดงพลังนั้นออกมาในซีรีส์ไททันส์”

เขาเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวละครเจอริโค่ว่า “จุดโดดเด่นที่สุดของเจอริโค่คือเขามองว่ามนุษย์ทุกคนคือคนดี ไม่ว่าคน

พวกนั้นจะทำอะไร เจอริโค่จะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปและเชื่อมั่นเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีความดี ฉันเติบโตมาในฐานะคนยิว

และทุกครั้งที่ฉันอ่านบทเจอริโค่ ทำให้ฉันนึกถึงแอนน์ แฟรงค์ เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เธอยังเชื่อมั่นเสมอว่ามนุษย์ทุก

คนมีจิตใจที่ดี และฉันก็คิดว่าฉันเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน”) อีกด้วย เป็นคนทีเก่งและมีความสามารถมากเลย แอดขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ไม่ว่าเพ ศไหนก็เก่งได้เหมือนกัน

อ้างอิง thepeople mgronline