X

ทุนแค่หนึ่งล้านกลายเป็นมหาเศรษฐีแสนล้าน

จากทุนแค่ 1 ล้าน สู่อาณาจักร WHA Group แสนล้าน

 

จากทุน 1 ล้าน สู่อาณาจักร WHA Group แสนล้าน “WHA Group” ผู้ให้บริการเช่าโครงการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานถูกก่อตั้งโดยชายที่อดีตเป็นแพทย์สูตินรีเวช

กับภรรยาของเขาที่น่าสนใจคือ ทั้งคู่เริ่มลงทุนในธุรกิจนี้ครั้งแรก ด้วยเงินทุนเริ่มต้นเพียง 1 ล้าน..
มาวันนี้ ธุรกิจของ WHA Group ออกดอกออกผลและขยายใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าเป็นหลัก

“แสนล้าน”ในอดีตนั้น คุณสมยศ อนันตประยูร ผู้ร่วมก่อตั้ง WHA (คุณสมยศเ สี ยชี วิ ตแล้วในปี 2561)
เคยบอกว่าตัวเขาเองอยากจะเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์มากกว่า แต่ที่ต้องเรียนแพทย์เนื่องจากต้องการทำ

ตามความฝันของพ่อแม่พอเรียนจบก็ทำอาชีพเป็นแพทย์ด้านสูตินรีเวชที่โรงพยาบาลศิริราชอย่างไรก็ตาม
สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะตัดสินใจหันหลังให้กับอาชีพแพทย์ เพราะมองว่าในอนาคต ธุรกิจศูนย์กลางโลจิสติกส์

ของไทย มีศักยภาพที่จะเติบโตอีกมาก และเขาก็สนใจด้านนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วเขาออกมาก่อตั้งธุรกิจบริหาร
และจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับภรรยา คือคุณจรีพร จารุกรสกุล ในปี 2546ซึ่งเวลานั้นธุรกิจของ WHA เป็นผู้

พัฒนาโครงการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานระดับพรีเมียมจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของบริษัทเกิด
ขึ้นในปี 2558เมื่อมีที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ติดต่อมาที่คุณสมยศ และคุณจรีพร ว่าสนใจที่จะทำธุรกิจพัฒนา

นิคมอุตสาหกรรมหรือไม่เนื่องจากผู้ก่อตั้ง “บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)” ในเวลานั้น ต้อง
การขายกิจการและต้องการผู้ซื้อที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ เพราะทายาทของครอบครัวไม่มีความประสงค์

จะดูแลบริษัทต่อทั้งคู่รู้สึกสนใจเพราะมองแล้วว่า ธุรกิจนี้น่าจะมาช่วยต่อยอดธุรกิจของ WHA ได้เป็นอย่างดีโดย
ณ ตอนนั้น WHA มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและให้เช่าโครงการขนาดใหญ่ ตามความต้องการของลูกค้า

หรือ Built-to-Suit ขณะที่ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดินนั้น ชำนาญเรื่องคลังสินค้าแบบสำเร็จรูป หรือ
Ready-Built รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพอเรื่องเป็นแบบนี้ คุณสมยศและคุณ

จรีพร จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัท WHA และผู้ถือหุ้นเพื่อทำคำเสนอซื้อกิจการของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 40,000 ล้านการลงทุนในครั้งนั้น ทำให้ WHA กลายมาเป็นผู้ให้บริการ

ด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย ทั้งยังมีการขยายธุรกิจพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
ในต่างประเทศ อย่างเวียดนามในปัจจุบันปัจจุบัน รายได้ของ WHA แบ่งเป็น 6 กลุ่ม- ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน 41%- ธุรกิจสาธารณูปโภค 18%- ธุรกิจขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 15%- ธุรกิจให้เช่า 10%
– ธุรกิจไฟฟ้า 6%- อื่น ๆ 10%บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ธุรกิจให้บริการ

ด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรปี 2563 รายได้ 8,198 ล้าน กำไร 2,524 ล้านปี 2564 รายได้ 11,639 ล้าน
กำไร 2,590 ล้านโดยมีมูลค่าบริษัท ประมาณ 50,500 ล้าน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUPธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจร นิคมอุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจผลิต
และจำหน่ายไฟฟ้าปี 2563 รายได้ 1,778 ล้าน กำไร 813 ล้านปี 2564 รายได้ 2,571 ล้าน กำไร 736

ล้านโดยมีมูลค่าบริษัท ประมาณ 16,000 ล้าน นอกจากกลุ่ม WHA ยังมีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อีกคือ- WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท โดยมีมูลค่าประมาณ 33,700 ล้าน- WHABT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริม
ทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ปัจจุบัน WHABT มีมูลค่าประมาณ 1,800 ล้าน

เมื่อนำมูลค่าบริษัทของกลุ่ม WHA มารวมกัน ก็จะรวมได้เป็นหลัก “แสนล้าน” เลยทีเดียวจากธุรกิจเล็ก ๆ กลายมาเ
ป็นอาณาจักรธุรกิจหลักแสนล้าน ภายในระยะเวลา 15 ปีต้องยอมรับว่า บางครั้งความสำเร็จของธุรกิจ ก็มาจากวิสัย

ทัศน์ของผู้นำอย่างกรณีของ WHA นั้น ถึงแม้ผู้ก่อตั้งทั้งคุณสมยศ และคุณจรีพร ที่แม้ทั้งคู่จะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางด้านธุรกิจ
โลจิสติกส์แต่จากวิสัยทัศน์ของทั้งคู่ที่มองว่าประเทศไทย มีศักยภาพที่ดีในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคจึงทำ

ให้ทั้งคู่เลือกเส้นทางการทำธุรกิจ และสามารถสร้างอาณาจักร WHA ให้ยิ่งใหญ่ จนมีมูลค่าเป็นแสนล้านได้ ในวันนี้..
หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้ชี้นำให้ซื้อหรือขายหุ้นตัวนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง