X

Wu Yajun จากสาวโรงงาน สู่ผู้ก่อตั้งธุรกิ จ มูลค่า 1.2 ล้านล้าน บ า ท

Wu Yajun จากสาวโรงงาน สู่ผู้ก่อตั้งธุ ร กิ จ  มูลค่า 1.2 ล้านล้าน บ า ท

รู้หรือไม่ บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในไทย คือ ปตท. ซึ่งมีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 1.2 ล้านล้าน บ า ท   โดยที่ปัจจุบัน ปตท. มีสถานะเป็น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กระทรวงการคลัง ในขณะเดียวกันที่ฮ่องกง ก็มีบริษัท Longfor Properties ที่มีมูลค่าพอ ๆ กับ ปตท.

แต่ที่น่าสนใจคือ บริษัทนี้ถูกก่อตั้งและบริหารโดยผู้หญิง ชื่อว่า Wu Yajun แล้วคุณ Wu Yajun เป็นใคร ? และบริหาร ธุ  ร กิ จ อะไรอยู่ถึงมี มู ล ค่ า เทียบเท่าบริษัทที่ใหญ่สุดในไทย ?

คุณ Wu Yajun เธอเป็นชาวจีน อายุ 57 ปี เป็นอดีต CEO และประธานคนปัจจุบันของบริษัท Longfor Properties ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกง ปัจจุบัน คุณ Wu Yajun มี  มู ล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น  อยู่ที่ 5.7 แสนล้าน บ า ท  แต่กว่าจะมีทุกวันนี้ได้ คุณ Wu Yajun ต้องผ่านช่วงเวลาการทำงานอย่าง ห  นั  ก และเธอก็ไม่ได้มาจากครอบครัวมหาเศรษฐี

ดังนั้น  ท รั พ ย์ สิ น ทั้งหมดที่เธอมี จึงมาจากการสร้างขึ้นมาด้วยมือของเธอเอง.. โดยหลังจากที่คุณ Wu Yajun จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม เธอก็ได้เริ่มต้นทำงานเป็นช่างเทคนิค ในโรงงานของภาครัฐ ที่เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน บ้านเกิดของเธอ

คุณ Wu Yajun ใช้เวลาทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งนี้ เป็นเวลากว่า 4 ปี ซึ่งใน 1 เดือน เธอได้รับ เ งิ น ค่าตอบแทน ไม่ถึง 500 บา ท ด้วยซ้ำ เมื่อคุณ Wu Yajun อายุได้ 24 ปี เธอก็ตั ด สิ น ใ จ ล า ออกจากโรงงาน และหันมาทำอาชีพนักข่าว ในสาย อ สั  ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ที่สำนักข่าว China Shirong

ซึ่งในขณะนั้น ถือเป็น “ยุ ค ท อ ง แห่งการทำกำ ไ ร” ของหนังสือพิมพ์จีน หลังจากทำงานอยู่ที่สำนักข่าวได้ 5 ปี คุณ Wu Yajun  พ ย า ย า ม อย่างมากที่จะเก็บ เ งิ น ซื้ออะพาร์ตเมนต์หลังแรก แต่มาอยู่จริง เธอกลับต้องเจอ ปั ญ ห า หลายอย่าง ทั้ง ปั ญ ห า  เรื่องการเดินท่อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ในการทำความร้ อ น ในเครื่อง ฮี ต เ ต อ ร์ ปั ญ ห า เรื่องลิฟต์ที่มักจะ เ สี ย อยู่บ่อย ๆ รวมถึง แ ส ง ไ ฟ ในบริเวณอะพาร์ตเมนต์ที่ไม่สว่างพอ

ปัญหาที่น่า ก ว น ใจเหล่านี้ ทำให้คุณ Wu Yajun เกิดความคิดที่จะสร้าง ธุ ร กิ จ  พัฒนาอ สั ง หา ริ ม ท รั พ ย์ ขึ้นเองเสียเลย และนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งอาณาจักร Longfor ขึ้น โดยในปี 1993 หรือเมื่อ 28 ปีที่แล้ว คุณ Wu Yajun และสามีของเธอ คุณ Cai Kui ก็ได้เปิดบริษัท Chongqing Real Estate ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Longfor Properties

แม้ว่าพวกเขาจะก่อตั้งบ ริ ษั ท นี้มาด้วยกัน แต่บุคคลสำคัญที่ทำให้บริษัทนี้ประสบความสำเร็จ ก็คือ คุณ Wu Yajun โดยหลังจากก่อตั้ง บ ริ ษั ท ขึ้นมาได้ 4 ปี โครงการที่อยู่อาศัยแห่งแรกในเมืองฉงชิ่ง ก็สามารถขายได้ใน ร า ค า  4,889  บ า ท ต่อตารางเมตร

ซึ่งนี่ถือเป็นราคาที่สูงมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของชาวจีนในขณะนั้น หลังจากประสบความสำเร็จในเมืองฉงชิ่ง บ้านเกิด เธอก็ขยายโครงการต่าง ๆ ไปยังเมืองอื่น เช่น ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, ต้าเหลียน, เฉิงตู และฉางโจว

ต่อมาในปี 2009 บริษัท Longfor ก็สามารถจดทะเบียนเข้า ต ล า ด หุ้ น ที่ฮ่องกงได้ แต่สำนักงานใหญ่ยังคงตั้งอยู่ที่ปักกิ่งและมีผู้เข้ามา ล ง ทุ น ในบริษัทนี้ อย่าง Temasek และ Ping An ด้วย นอกจากนี้ Longfor ยังเป็นหนึ่งในผู้พัฒนา ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า ในยุคแรก ๆ ของประเทศจีน

ซึ่งในหนึ่งปี มีผู้มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าของ Longfor เฉลี่ยอยู่ที่ 300 ล้านคน คิดเป็น 22% ของจำนวนประชากรจีนทั้งหมด ถ้าดูแค่นี้คงบอกได้ว่า ธุ ร กิ จ  Longfor กำลังไปได้สวย ซึ่งในปี 2012 คุณ Wu Yajun ยังได้กลายเป็น เ ศ ร ษ ฐิ นี  ที่ ร่ำ ร ว ย ที่สุดในจีนอีกด้วย

แต่ในปีเดียวกันนั้นเอง คุณ Wu Yajun ก็ต้องสูญเสียทรัพย์สินไปกว่า 93,000 ล้านบ า ท  จากการโ อ น หุ้ น ที่เธอมีอยู่ในบริษัท Longfor ให้กับคุณ Cai Kui เมื่อพวกเขา ห ย่ า ข า ด จากกัน และนับตั้งแต่นั้น คุณ Cai Kui ก็ไม่มีบทบาทในการเข้ามาบริหาร กิ จ ก า ร Longfor อีก..

ปัจจุบัน อาณาจักร Longfor ที่เธอสร้างขึ้นมามีมู ล ค่ า บริษัทอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบ า ท   เพิ่มขึ้นเกือบ 500% จากวันแรกที่จดทะเบียนเข้าตลาด ผลประกอบการ บริษัท Longfor Properties
ปี 2018 รายได้ 560,397 ล้าน บ า ท  กำไร 78,577 ล้าน บ า ท  ปี 2019 รายได้ 730,880 ล้าน บ า ท   กำไร 88,738 ล้านบ า ท  ปี 2020 รายได้ 893,101 ล้าน บ า ท   กำไร 96,798 ล้าน บ า ท

จากตัวเลขผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปีนี้ จะเห็นว่า รายได้ เติบโตเฉลี่ย 26.2% กำไร เติบโตเฉลี่ย 11.0% นอกจากนี้ คุณ Wu Yajun ยังได้วางแผนที่จะส่งต่อ ธุ ร กิ จ นี้ให้กับคุณ Cai Xinyi ลูกสาวของเธอ ซึ่งคุณ Wu Yajun ได้โอ น หุ้ น  44% ให้กับลูกสาวของเธอแล้ว

และนี่ก็คือเรื่องราวของคุณ Wu Yajun ผู้หญิงที่ไม่ได้เติบโตมาจากครอบครัวม ห า เ ศ ร ษฐี  แต่ก็สามารถสร้า ง กิ จ ก า รจนมี มู ล ค่ าม  หา ศ า ล ได้..