X

With Jéan แบรนด์เสื้อผ้า ที่ใช้กลยุทธ์รักษ์โลก แต่ข า ย หมด ในไม่กี่นาที

With Jéan แบรนด์เสื้อผ้า ที่ใช้กลยุทธ์รักษ์โลก แต่ข า ย หมด ในไม่กี่นาที

รู้หรือไม่คะว่า With Jéan แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงจากออสเตรเลีย โ ด่ ง ดั ง จนถึงขนาดที่มีเซเลบหลายคนห ยิ บ มาส ว มใ ส่ ไม่ว่าจะเป็นคุณ Bella Hadid, คุณ Jenna Dewan, คุณ Lily-Rose Depp และคุณ Emily Ratajkowski

นอกจากนี้ ล่าสุดทาง นิ ต ยสาร Forbes ยังได้จัดอันดับให้ สองผู้ก่อตั้ ง จาก With Jéan เป็น 1 ใน “30 Under 30 Asia” หรือก็คือ สุ ด ยอดผู้นำแห่งเอเชีย ที่มีอายุไม่ถึง 30 ปี ในสาขาศิลปะ

เพราะไม่เพียงแค่ With Jéan จะมีดีที่การออกแบบแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้แบรนด์โด่งดัง ก็คือ การให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความยั่ ง ยื น” และ “จร ร ย า บ ร ร ณ ทางธุ ร กิ จ” แล้วแบรนด์ With Jéan น่าสนใจอย่างไร ?

ปัจจุบันแบรนด์ With Jéan เดินทางเข้าสู่ปีที่ 5 ซึ่งนำโดยสองเพื่อนซี้ชาวออสเตรเลีย วัย 29 ปี อย่างคุณ Sami Lorking-Tanner และคุณ Evangeline Titilas โดยโมเดลธุรกิจของ With Jéan จะเป็นการ ข า ย สินค้าผ่านช่องทาง “ออนไลน์” เท่านั้น และถึงแม้จะไ ร้ หน้าร้าน แต่สินค้าทุกคอลเลกชันก็มักจะ ข า ยหมด ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที

และอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า With Jéan ชูโรงเรื่องแฟชั่นและความยั่ ง ยื น ซึ่งความคิดนี้ก็เริ่มต้นมาตั้งแต่วันแรกที่พวกเธอเริ่มทำธุ ร กิ จ  เนื่องจากทั้งคู่ เรียกตัวเองว่าเป็น “Conscious Consumers” หรือ “กลุ่มผู้บริโภคที่มีสติ” ซึ่งเป็นแนวคิดในการบริโภคแบบใหม่ จะมีการ ตั ด สินใจอย่างร อ บ ค อ บ ก่อนซื้อสินค้า หรือบริโภคอะไร

โดย Conscious Consumers จะเลือกซื้อสินค้าที่ดีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจะคำนึงถึงแหล่งที่มาของสินค้า และขั้นตอนการผลิต ดังนั้น ในช่วงเริ่มต้น ธุ ร กิ จ พวกเธอจึงตัดสินใจบินไปยังบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความเชี่ ย ว ช า ญ ในอุตสาหกรรมสิ่ง ท อ และเฟ้ น หาช่างฝีมือ เพื่อมาผลิตเสื้อตามที่พวกเธอต้องการ

ซึ่งทุกขั้นตอนการผลิตจะต้องผ่านการค ว บ คุ ม จากคุณ Titilas เพื่อให้เป็นไปตามมา ต ร ฐา น และจ ร ร ย าบ ร ร ณ ของแบรนด์ โดยหลังจากสินค้าคอลเลกชันแรกถูกวางขายผ่านช่องทางออนไลน์ สินค้าก็หมดภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที รวมถึงมีรายชื่อรอคิ ว จ อง สินค้ามากกว่า 1,000 คน

แล้วการทำธุ ร กิ จ อย่างมีจ ริ ย ธ ร ร ม ของ With Jéan ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ? 1.เลือกโรงงานที่มี สั ย ทั ศ น์ เดียวกัน แม้ปัจจุบันแบรนด์ With Jéan จะไม่ได้ผลิตสินค้าจากประเทศอินโดนีเซียแล้ว และหันมาผลิตสินค้ากับประเทศจีนก็ตาม แต่สินค้าทุกชิ้นก็ยังถูก ผ ลิต ออกมาอย่างมี จ ริ ย ธ ร ร ม โดยทางแบรนด์จะเลือกโรงงานที่มีม า ต ร  ฐ า น และไม่ผ ลิ ต กับโรงงานที่ไม่รู้แหล่งที่มาของวัสดุ รวมทั้งโรงงานนั้นจะต้องมีความ ยุ ติ ธร ร  ม ต่อแรงงานด้วยเช่นกัน

2.ใช้วัสดุธรรมชาติอย่าง คุ้ ม ค่ า
ผ้าส่วนใหญ่ของแบรนด์ล้วนผลิตมาจากเส้นใยธรรมชาติ และหากมีเศษผ้าเหลือใช้ ก็จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผ้าโพกหัว หรือที่คาดผม และหากเราลองดูรายละเอียดเสื้อผ้าของ With Jéan จะพบว่ามีการใช้พลาสติกน้อยมาก โดยแบรนด์จะเน้นการใช้ ย า ง ยื ด และกระดุมเ ห ล็ ก แทน รวมถึงแพ็กเกจจิงก็ทำมาจากวัสดุที่สามารถย่ อ ยส ล า ย เองได้

3.ไม่ผลิตสินค้าจำนวนมาก แบรนด์เลือกที่จะไม่เดินตามปฏิทินการออกสินค้า เหมือนแบรนด์แฟชั่นทั่วไป โดย With Jéan จะออกสินค้าประมาณ 6-7 ครั้ง ซึ่งรวม ๆ แล้ว จะมีสินค้าใหม่ราว 10-15 แบบต่อปี เพื่อที่จะไม่ให้มีการผลิตสินค้ามากเกินความจำเป็น จนสินค้าเหลือค้างส ต็ อ ก และยังช่ว ย ล ด ขั้ น ตอนการผลิตที่มีส่วนไปก ร ะท บ กับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ในขณะเดียวกัน ทาง With Jéan ก็จะไม่มีการกำหนดเดดไลน์ในการผลิตที่เ ร่ ง รี บ  เนื่องจากต้องการให้ที มช่ างไม่รู้สึกก ด ดั น  และยัง จ้ า ง ช่างฝีมือจำนวนมาก เพื่อไม่ให้ใครทำงานหนักเกินไป นอกจาก ป ระ เ ด็ น เรื่อง จ ริ ย ธ ร ร ม แล้ว With Jéan ก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

อย่างเมื่อต้นปี 2021 With Jéan ก็ได้บ ริ จ า ค เ งิ น ให้กับ Red Cross Australian Bushfire Relief เพื่อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ประสบภัยจากไฟป่าในออสเตรเลีย ด้วยการ ระ ด ม เ งิ น ประมาณ 1.7 ล้าน บ า ท  ภายในเวลา 48 ชั่วโมง หรือการออกแคมเปญกับคอลเลกชันพิ เ ศ ษ  สำหรับ วัน คุ้ ม ค ร อ ง โลก ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2022 ที่ผ่านมา ด้วยการปลูกต้นไม้ 10 ต้น ในทุก ๆ การซื้ อเสื้อยื ด  1 ตัว

เรียกได้ว่า เทรนด์รัก ษ์ โ ลก ก็ถือเป็นอีกหนึ่งก ล ยุ ท ธ์ ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่ผู้บริโภคเริ่มยอมจ่ า ย เ งิ น มากขึ้น เพื่อซื้ อ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างหลาย ๆ แบรนด์ใหญ่ ก็หันมาผลิตสินค้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวกันมากขึ้น เพื่อเจาะกลุ่มพฤ ติ กร ร ม ลูกค้าที่เปลี่ยนไป

เช่น IKEA ออกเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากสินค้ารีไซเคิล รวมถึงรับซื้อเฟอร์นิเจอร์และอ ะ ไ ห ล่ สินค้าเก่า หรือ H&M ที่มีการพัฒนา น วั ต ก ร ร ม ที่ผลิตเสื้อผ้าจากการรีไซเคิล และวัสดุรีไซเคิล

อย่างไรก็ตาม ในทางฝั่งผู้ บ ริ โ ภ ค เอง ก็ต้องพิ จ า ร ณ า ให้ดีว่า เรื่องนี้เป็นจุ ด ยื น ของแบรนด์จริง ๆ หรือไม่ เพราะก็มีบางแบรนด์ที่ใช้คำว่า “สิ่งแวดล้อม” มาเป็นเพียง “การตลาด” เพื่อดึ ง ดู ด ลูกค้า แต่จริง ๆ แล้ว สินค้ากลับมีจุดที่เป็นมิตรต่อโลกเพียงแค่ฉ า ก หน้าเท่านั้น..