X

Tropicana เผยบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องพบเจอ

Tropicana

Tropicanaคิดว่าจะดีแต่กลับ เ สี ย ย อ ด ข า ย 600 ล้ า น  เพราะเปลี่ยนแพคเกจจิ้ง!!! วันนี้จะพามาเรียนรู้ข้อ ผิ ด พ ล า ด ครั้งใหญ่ของ Tropicana ในการทุ่ม เ งิ น กว่า 1.2 พันล้านบ า ท เพื่อออกแบบแพคเกจจิ้งแบบใหม่ แต่ ผ ล ลั พ ธ์ ไม่เป็นอย่างที่ห วั ง เพราะ สู ญ เ สี ย ร า ย ได้ไปมากกว่า 687 ล้าน บ า ท ภายใน 1 เดือนหลังจากเปิดตัว!!!

การ เป ลี่ ย นแ ป ล ง ครั้งยิ่งใหญ่ที่คิดว่าจะปร ะ ส บ ความสำเร็จกลับสร้างความ หา ย น ะ อย่างน่าก ลั ว  จน Tropicana ต้องรีบสั่งเอาแพคเกจจิ้งแบบดีไซน์ใหม่ออกจากชั้นวาง ข า ย และกลับไปใช้แบบเดิมอย่างรวดเร็ว และนี่คือ บ ท เ รี ย น ที่ได้จาก Tropicana

ดีไซน์สวยอย่างเดียวไม่พอ จุด ผิ ด พ ล า ด ที่เห็นได้ชัดจากดีไซน์แบบใหม่ของ Tropicana คือ Logo จากเดิมที่เป็นแนวนอนที่มองเห็นได้ชั ด  อ่านง่าย กลับถูกเปลี่ยนเป็นแนวตั้ง ตัวอักษรบาง

และมีสีเหมือนกันกับข้อความอื่นรอบๆ ผลิตภัณฑ์ทำให้อ่านย า ก  และเมื่อเป็นแนวตั้งก็ทำให้ต้องเอียงหัวเพื่ออ่าน อีกหนึ่งสิ่งคือผลิตภัณฑ์แบบเก่ามีสีอยู่ด้านบนเพื่อระบุชนิดของผลไม้ แต่แบบใหม่ใช้เป็นแถบบางๆ ที่สังเกตได้ยาก ทำให้ลูกค้าต้องใช้เวลานานในการเลือก ซื้  อ สิ น ค้ า ที่อยากจะได้

การออกแบบควรมาจากการฟังเสียงของลูกค้า ส่วนมากการ ตั ด สินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคมักใช้ “อา ร ม ณ์ ” เป็นปัจจัยสำคัญ และจะซื้อสินค้าจากแบรนด์หรือ บ ริ ษั ท ที่ทำเพื่อพวกเขา

อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Tropicana ใช้ ท รั พ ย า ก ร ทั้งคนและ เ งิ น จำนวนมากในการรีแบรนดิ้งเพื่อให้ดูทันสมัย แทนที่จะใช้เวลากับลูกค้าเพื่อถามความเห็นหรือความต้องการของพวกเขา ซึ่งผลลัพธ์ของการดีไซน์ที่เรียบ ห รู  ทันสมัย นั้นไม่สามารถเข้าถึงคนอเมริกันส่วนมากได้

แพคเกจจิ้งคือเ ซ ล ล์ แมนคนสุดท้ายของแบรนด์ แพคเกจจิ้งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกา ร สื่ อ ส า ร  การออกแบบและเนื้อหาบนแพคเกจจิ้งนั้นเป็นตัวตัดสินว่าผู้บริโภคจะกลายมาเป็นลูกค้าคุณหรือไม่ในเสี้ยววินาทีสุดท้าย ซึ่งลูกค้าของ Tropicana ส่วนมากนั้นเ ก ลี ย ด แ พคเกจจิ้งแบบใหม่ เพราะมันดูขั ด หูขั ด ตาไปหมด!!

เรื่องออกแบบคิดให้ง่ายเข้าไว้ อย่าไปคิดมาก! บนแพคเกจจิ้งแบบเดิมนั้นระบุชัดเจนว่าน้ำผลไม้ของ Tropicana ไม่มีส่วนผสมของเนื้อผลไม้ (บางแบรนด์นำส่วนนี้เป็นจุด ข า ย)

และนี่ถือ จุด เด่นสำคัญที่แบรนด์จริงใจและออกแนวเ ตื อ น ให้กับผู้บริโภคก่อนที่จะซื้อสินค้า ในขณะที่แพคเกจจิ้งแบบใหม่นั้นตัดข้อมูลสำคัญนี้ ทิ้ ง ไป การสื่อสาที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาแบบนี้มักจะโดนใจลูกค้าเป็นจำนวนมาก

อย่าก ลั ว ว่าคุณจะแตกต่าง หลายครั้งที่สินค้าประเภทเดียวกันแต่ต่างแบรนด์มักออกแบบสินค้ามาคล้ายๆ กันไม่ว่าจะเป็น สี โลโก้ ตัวอักษรหรือภาพที่ใช้

แต่ในขณะเดียวกันสินค้าของคุณกลับควรที่จะต้องโดดเด่นเมื่อวานอยู่ชั้นวางสินค้ารวมกับแบรนด์อื่นๆ เพื่อให้สะดุดตาและป้องกันการ สั บ ส น ต่อลูกค้าให้มากที่สุด

แพคเกจจิ้งเดิมของ Tropicana มีสีสันที่หลากหลายตามชนิดของผลไม้ พอดูรวมๆ แล้วให้ความรู้สึกที่พรีเมียม แต่ในรูปแบบใหม่นั้นใช้สีสันและดีไซน์ที่ดูสะอาดตาแต่กลับไม่ โด ด เ ด่ น และเหมือนๆ กับคู่แข่งแบรนด์อื่นๆ

การออกแบบแพคเกจจิ้งและการออกแบบโฆษณานั้นต่างกัน เมื่อเทียบกับโฆษณาการออกแบบแพคเกจจิ้งนั้นมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างออกไป

ในขณะที่โฆษณามีแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจน อิงตามการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ค่านิยม และอารมณ์ของผู้ชม ในขณะที่แพคเกจจิ้งจะเน้นที่ความตรงไปตรงมา ตรงป ร ะ เ ด็ น  เมื่อ ห ยิ บ สินค้าขึ้นมาดูปุ๊บก็สามารถเข้าใจได้และตั ด สินใจซื้อได้ทันที

ความเ สี ย ห า ย ครั้งใหญ่ของ Tropicana ครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญและพลังของ “แพคเกจจิ้ง” ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงผล ก ร ะ ท บ ด้าน ล บ ที่ส่งผลต่อย อ ด ข า ย จำ น ว น ม ห า ศ า ล

ถ้าหากคุณมีแพคเกจจิ้งที่ดีก็จะสามารถกระตุ้น ย อ ด  ข า ด ได้อย่างมาก แต่ในทางตรงกันข้าม ผ ล ลั พ ธ์ ก็ จะเป็นอย่างที่ Tropicana ได้เผชิญ ดังนั้นบริษัทและดีไซน์เนอร์ทุกคนควรจะให้ความสำคัญของการออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นสำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆ
.