X

เก่งกาจที่สุดในโลก

“เดอะ มันนี่”ทำไม นักชกคนนี้ถึงไม่มีวันจน

ในยุคปัจจุบัน “นักกีฬา” อาจฟังดูเป็นอาชีพที่หอมหวาน น่าอิจฉา เพราะนอกจากจะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในสังคม ได้รับการยกย่องแล้ว รา-ยได้ของอาชีพนี้ก็ถือว่ามหาศาล ถึงขั้นที่ว่าคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆ ชีวิตนี้คงทำได้แค่ฝันถึง โดยเฉพาะกีฬา

“มวยสากล” ที่ถือว่าเป็นชนิดกีฬาที่ทำเ-งิ-นได้เป็นล่ำ-เป็นสั-น ร่ำ–ร-วยกันทั่วหน้าตั้งแต่นักลงทุน โปรโมเตอร์ รวมไปถึงตัวนั-ก-สู้บนสังเวียนผ้าใบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักมวยที่มีชื่อเสียงนั้น ต่อการลงนวมหนึ่งครั้งพวกเขาอาจทำเ-งิ-นได้มากถึงหลักร้-อ-ยล้-า-นบ-า-ทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามในทุกความหอมหวานย่อมมีย-า-พิ-ษ-ซ่-อ-นอยู่เสมอ

นักมวยเองก็เช่นเดียวกัน ครั้งหนึ่งพวกเข-าอา-จร่ำร-ว-ยเข้าขั้นอ-ภิม-หา-เศ-ร-ษฐี ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ โดยไม่ได้คาดคิดว่าสุดท้ายจะต้องลงเอยกลายเป็นคนถั-งแ-ต-กสิ้-นไร้ไ-ม้ตอ-ก ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้น ไมค์ ไทสัน สุดยอดนักมวยรุ่นเฮฟวี่เวตระดับตำนาน ที่ครั้งหนึ่งเคยมีท-รั-พย์-สิ-นม-ากมายถึง 400 ล้า-นดอ-ล-ลา-ร์-สห-รั-ฐฯ (ประมาณ 12,000 ล้-า-นบ-าท) แต่กลับต้องลงเอยกลายเป็นบุคคลล้มล-ะล-า-ย มีห-นี้สินมากถึง 23 ล้–า-นด-อ-ล-ลา-ร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 700 ล้-า-นบ-า-ท) จากความผิดพลาดในการบริหารการ-เ-งิ-น

ส่วนในยุคปัจจุบันนักมวยที่ร่ำร-ว-ยที่สุดก็ไม่ใช่ใคร “เดอะ มันนี่” ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ สุดยอดกำปั้นเจ้าของสถิติไร้พ่-า-ย 50 ไฟต์ ผู้มีทรั-พ-ย์สินมาถึง 600 ล้า-นดอ-ล-ลาร์ส-ห-รัฐฯ (ประมาณ 18,000 ล้า-นบา-ท) หรือบางสื่อรายงานว่าอาจมีมากถึง 700-1,000 ล้า-นดอ-ลล-าร์ส-หรัฐฯ (21,000 ล้านบาท – 30,000 ล้า-นบา-ท)

ด้วยความร่ำรว-ยระดับนี้เจ้าของฉายา เดอะ มันนี่ ก็ไม่เลือกที่จะปิดบัง ตรงกันข้ามเขากลับอยากประกาศให้ทั้งโลกได้รับรู้ว่าเขาร่ำ-รว-ยแค่ไหนผ่านทางไลฟ์สไตล์บ้-าร-ะ-ห่ำต่างๆ และเชื่อเหลือเกินว่าด้วยวิถีชีวิตแบบนี้คงมีหลายคนนึกหมั่-นไ-ส้ จนแอบภาวนาให้เขาถั-งแต-กในเ-ร็-ววัน แต่ใครที่กำลังคิดแบบนั้นอยู่อาจผิดหวัง เพราะ ฟลอยด์ นั้นแตกต่างจากนักมวยชื่อดังหลายคน เขามีกลยุทธ์ในการบริหารเ-งิ-นของตัวเองเป็นอย่างดี และชาตินี้เราก็อาจไม่ได้เห็นเขาถั-งแตกล้-มละ-ล-า-ย … กลยุทธ์ที่ว่านั้นเป็นอย่างไร

ทำไมนักมวยจึงถั-งแ-ต-ก?อย่างที่กล่าวไปว่านักมวยคือหนึ่งในนักกีฬาประเภทที่สามารถทำรา-ยไ-ด้ได้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในประเภทนักกีฬาที่มีอัตราส่วนถั-งแ-ตกเยอะที่สุดเช่นเดียวกัน ทำไมถึงเป็นแบบนั้น?คำตอบของคำถามนี้ ทาง สตีฟ ซิลเวอร์แมน จาก Bleacher Report หนึ่งในสื่อกีฬายักษ์ใหญ่ของโลกได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่า เพราะกีฬามวยแตกต่างจากกีฬาประเภททีม

โดยนักกีฬาในกีฬาประเภททีมนั้น รายได้หลักของพวกเขาคือค่-าจ้-างรายสัปดาห์ ค่อยๆ เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ ซึ่งการมีรายรับในรูปแบบนี้จะช่วยฝึกให้พวกเขามีวินัยทางการเ-งิ-นไปในตัว ไม่ได้หลงร-ะเ-ริงกับการเป็นมห-าเศร-ษ-ฐีในชั่วข้ามคืนนอกจากนั้น นักกีฬายังต้องรักษาสภาพร่างกายและระเบียบวินัยของตัวเองให้ดีเพื่อยืนระยะรับสัญญาไปจนถึงเวลาที่สังขารไม่อำนวย และการสังกัดทีมโดยมีระบบลีกดูแลอยู่ก็ช่วยดูแลในเรื่องการเ-งิ-นได้มาก

เช่นในอเมริกันฟุตบอล NFL นักกีฬาหน้าใหม่ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมสัมนาว่าด้วยการจัดการกา-รเงิ-น เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่นักกีฬาได้รับจากลีกตรงกันข้ามกับนักมวยโดยสิ้นเชิง พวกเขาไม่มีร-ายไ-ด้-ร-ายสัปดาห์ ไม่คุ้นชินกับการค่อยๆ เก็บหอมรอมริบ เพราะรู้ตัวอีกที หลังช-กชนะไฟต์หยุดโลกได้สำเร็จก็มีเงิ-นหลายร้อ-ย-หล-ายพั-น-ล้า-นบา-ทมากองอยู่ตรงหน้า กลายเป็นมห-าเศ-รษ-ฐีในชั่วข้ามคืน ซึ่งด้วยวิ-ถีก-ารเงิ-นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะควบคุมกิเลสตัวเองไม่ให้หลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆ

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคงหนีไม่พ้น ไมค์ ไทสัน ที่ในช่วงที่เขาประสบความสำเร็จสุดขีด ในช่วงนั้นไทสันหมดเ-งิ-นไปกับความฟุ่-มเฟื-อ-ยของตัวเองนับหมื่-นล้-านบ-าทภายในระยะเวลา 20 ปี เพราะค-ติของเขาในขณะนั้น ถ้าเขาต้องการอะไรแล้วจะไม่มีคำว่า “ไม่” โดยเ-ด็-ดขาด มีแต่คำว่า “ผมต้องจ่-า-ยเท่าไหร่สำหรับสิ่งนี้?” เท่านั้น

ซิลเวอร์แม-นยังให้เหตุผลต่อไปอีกว่ากว่าที่นักม-วยคนหนึ่งจะชนะสักไฟต์นั้น พวกเขาต้องผ่-านความลำบากอย่างหนักหน่-วง การฝึกซ้อ-มหรือควบคุมน้ำห-นักที่โ-ห-ดร้-ายจินตนาการ ดังนั้นเงิ-น-รางวั-ลที่ได้รับหลังจากช-นะจึงเป็นเหมือนสิ่งตอบแทนความยากลำบากเหล่านั้น พวกเขาจึงอยากใช้จ่-ายมันให้เต็มที่สมกับความทุ่มเทอีกหนึ่งเหตุผลคือ

ปฏิเส-ธไม่ได้ว่านักม-ว-ยส่วนใหญ่ล้วนมีปูมหลังที่ยากลำบาก มาจากสังคมที่สภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีนัก ดังนั้นเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จ ร่ำรว-ยเงิ-นท-อง จึงมีไม่น้อยเลยที่เงินส่วนหนึ่งจะต้องถูกแบ่งไปเพื่อปรนเปรอครอบครัวและคนรอบข้างให้มีชีวิตที่สุขสบายขึ้น บางครั้งก็สุขสบายเกินไปจนคนเหล่านั้นไม่อยากทำงานอีกต่อไป เหมือนกับที่ อีแวนเดอร์ โฮลีฟิลด์ ต้องเลี้ยงดูลูกๆ ถึง 11 คน ผลที่ตามมาคือเ-งิ-นกว่า 250 ล้-านดอ-ลล-าร์ส-หรัฐฯ ที่หาได้จากการช-กมวยก็ร่อยหรอลงในเวลาอันรวดเร็ว

นอกจากนั้นประเด็นด้านบนแล้ว ราล์ฟ วาร์เนอร์ นักข่าวจากสื่อ Complex บอกว่าการหย่าร้างคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้นักมวยที่ครั้งหนึ่งเคยร่ำ-ร-วยมหาศาล ถั-งแต-กได้ในพริบตา ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ ดาริอุส มิเชลซิวกี้ ยอดมวยรุ่นยักษ์ อดีตแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวี่เวต 3 สถาบันจากโปแลนด์ ที่สูญเสียเงินกว่า 30 ล้-าน-ด-อลลาร์สหรัฐฯ จากการหย่-าร้า-งสองครั้งในชีวิต

ปิ-ดท้ายด้วยอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญคือ นักมวยถึงแม้จะเก่งเรื่องในสังเวียน แต่เรื่องนอกสังเวียนพวกเขาก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไรนัก โดยเฉพาะเรื่องในแวดวงธุรกิจ เพราะบรรดานักมวยที่ได้เงิ-นก้อนใหญ่มา บางคนมักจะอยากนำเงิ-นส่วนนั้นไปลงทุนเพื่อต่-อ-ยอดความสำเร็จ แต่สุดท้ายก็ล้มเ-ห-ลวไม่เป็นท่า เพราะการเป็นผู้ชนะในสังเวียนกำปั้นกับการเป็นผู้ชนะในสังเวียนธุรกิจนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ ก็เช่นเดียวกัน เพราะในเรื่องไลฟ์สไตล์เขาก็ไม่ได้แตกต่างจากนักมวยคนอื่นเลยแม้แต่น้อย ชีวิตและการเ-งิ-นนอกสังเวียน“ฟังชัดๆ นะ ถึงคนที่กำลังบอกว่าผมว่าผมขึ้นชกกับ แมคเกรเกอร์ เพราะผ-มถั-งแ-ต-ก กำลังมีปัญหาทางการเ-งิ-น ผมจะบอกว่าต่อให้ผมไม่ขึ้-นช-กไฟต์นี้ ในอีก 20 ปีข้างหน้าผมก็ยังจะใช้เงิ-นแบบนี้ได้

ยังสามารถซื้-อรถ ซื้-อบ้านใหม่ได้ทุกเดือน ไปได้ในทุกๆ ที่ที่อยากไป และในอีก 30 ปีข้างหน้าผมก็ยังคงสามารถซื้-อเครื่องบินเจ็ทลำใหม่ รวมถึงจิลเวอรี่ได้สบายๆ” ฟลอยด์ให้สัมภาษณ์กับ Hollywood Unlocked ตอบโต้เสียงวิจารณ์ว่าเขากำ-ลังถั-งแต-ก และที่เขาสามารถพูดอย่างมั่นใจแบบนั้นได้ เพราะฟลอยด์มีกลยุทธ์หลักในการสร้างเม็ดเ-งิ-นให้งอ-กเ-งยด้วยกัน 3 ข้อ

ข้อแรกคือ การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ“ทุกครั้งที่ผมไปเจอเหล่าเพื่อนมห-าเ-ศ-รษฐี แทนที่ผมจะพูดกับเขาว่า ‘เรือ-ยอร์ชคุณสวยจังเลย’ หรือ ‘ผมชอบเครื่องบินเจ็ทของคุณนะ’ ผมจะถามพวกเขาแทนว่า ‘คุณมีวิธีหาสิ่งเหล่านี้มาได้ยังไง?’ มากกว่า” ฟลอยด์เผยเค-ล็ดลับการเรียนรู้ธุรกิจแบบฉบับของเขาเองกับสื่อ Fortune

“ผมเคารพและศึกษาวิธีการทางธุรกิจจากหลายคน แต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องเอามาปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ของผมเอง โฟกัสแค่ในสิ่งที่ผมทำเท่านั้น”ข้อสองคือ เลือกลงทุนในสิ่งใกล้ตัวและรู้จักมันดี“มันเป็นเรื่องยา-กที่จะลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้จัก แต่ถ้าคุณลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จักมันดี คุณจะมีความสุข”

เรื่องนี้ชัดเจนอยู่ในธุรกิจต่างๆ ที่ฟลอยด์เลือกลงทุน ไม่ว่าจะเป็น Mayweather Boxing + Fitness ธุ-ร-กิจโรงยิมครบวงจร ตั้งอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับการยกย่องและคะแนนรีวิวจากสื่อต่างๆ ให้เป็นหนึ่งในยิมที่ทันสมัยที่สุดในแคลิฟอร์เนีย ล้ำถึงขนาดที่ว่ามีการออกกำลังกายในรูปแบบ VR หรือภาพเสมือนจริง และในเร็วๆ นี้จากรายงานของ Forbes Mayweather Boxing + Fitness มีแผนที่จะขยายธุ-รกิจในรูปแบบของแฟรนไชส์ไปทั่วโลก

นอกจากภาพลักษณ์การเป็นนักมวยแล้ว การเป็นเจ้าพ่อนักป-า-ร์ตี้ก็เป็นหนึ่งในอีกภาพลักษณ์ประจำตัวของพริตตี้บอย ดังนั้นธรุกิจ Girl Collection คลับเปลื้องผ้าชื่อดังในลาสเวกัส ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำเ-งินให้ฟลอยด์อย่างเป็นล่ำ-เป็-นสั-น ถึงจะไม่มีการเปิดเผยเรื่องกำ-ไ-รออกมาชัดเจน แต่การที่ฟลอยด์ออกมาอัปโหลดรูปแบงค์ 100 ดอ-ลล-าร์เกลื่อนพื้น พร้อมแคปชั่นว่า “กำไรจาก Girl Collection” ก็คงพอจะบ่งบอกได้ ยิ่งไปกว่านั้น Girl Collection ยังได้รับการแนะนำว่าเป็นหนึ่งในคลับเปลื้องผ้าที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาลาสเวกัส

นอกจากนั้นก็ยังมี The Money Team แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาของเขาเอง และ Mayweather Promotions บริษัทจัดการแข่งขันและดูแลสิทธิประโยชน์นักมวย ที่ทำให้เขากลายเป็นโปรโมเตอร์ โดยบารมีของเขา สามารถดึงยอดนักมวยอย่าง เจอร์วอนเท เดวิส แชมป์โลกรุ่นไลท์เวตของ WBA คนปัจจุบันชาวอเมริกัน กับ บาโด แจ็ค อดีตแชมป์โลก 2 รุ่นชาวสวีเดน

มาอยู่ในสังกัด รวมถึงเคยจัดมวยไฟต์ดังๆ ในระยะหลัง อย่างเช่นไฟต์ของ ดีออนเต ไวลเดอร์ แชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวต WBC และ แมนนี่ ปาเกียว อดีตคู่ป-รับตลอดกา-ลของเมย์เวทเธอร์เอง ซึ่งปัจจุบันทั้งคู่อยู่ในสังกัดของ อัล เฮย์มอน ผู้จัดการคู่บุญ นอกจากภาพลักษณ์การเป็นนักมวยแล้ว

ฟลอยด์เผยว่าถ้าเขาเก็บทุกอย่างไว้กับตัว ความมั่งคั่งนี้ก็หยุดอยู่แค่ตัวเขา แต่ถ้าเขาสามารถส่งมอบมันให้กับลูกๆ ได้ความมั่งคั่งนี้ก็จะไปต่อไปเรื่อยๆ เขาก็จะมั่นใจได้ว่าลูกๆ จะมีชีวิตที่ดี ดังนั้นฟลอยด์นั้นสนับสนุนให้

 

ลูกๆ ของเขานำเงินไปลงทุนด้วยเช่นกัน โดยมีเขาคอยให้คำปรึกษานี่แหละคือกลยุทธ์ทำเงินของจอมอวดรวย ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ เชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วว่าทำไมการที่จะเห็นเขาถังแตกเหมือนนักมวยคนอื่นๆ นั้นจึงเป็นเรื่องยาก

 

 

แหล่งอ้างอิง:https://fortune.com/2018/01/17/floyd-mayweather-gyms-fitness-after-boxing/ https://www.celebritynetworth.com/richest-athletes/richest-boxers/floyd-mayweather-net-worth/ https://www.businessinsider.com/how-floyd-mayweather-makes-spends-millions-2017-8#mayweather-has-become-a-style-icon-spending-endless-sums-of-money-on-the-sharpest-attire-around-18 https://www.complex.com/sports/2017/09/floyd-mayweather-explains-why-it-would-be-impossible-for-him-to-go-broke https://bleacherreport.com/articles/1340846-boxing-why-do-fighters-lose-their-money https://www.complex.com/sports/2011/10/the-10-biggest-boxing-champs-to-go-broke/3 https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2018/08/16/the-franchise-news-briefs-floyd-mayweather-jrs-gym-franchise-takes-shape/#23a9edd25511

About ดาวพระศุกร์

View all posts by ดาวพระศุกร์ →